1. Asiakassuhteen ylläpito.

1.1 Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu Lindos Oy:n toimintaperiaatteet ja käytänteet yhtiön markkinoinnissa ja verkkopalveluihin liittyvässä tiedottamisessa kerättävien ja käytettävien henkilötietojen osalta. Lindos Oy noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

2. Rekisterinpitäjä ja sen yhteyshenkilöt

2.1 Tietosuojalainsäädännön määrittelemä rekisterinpitäjä on Lindos Oy
(Y-tunnus 1569068-1, Tytärsaarentie 6, 06400 Porvoo).

2.2 Yhteyshenkilönä tietosuojaa koskevissa asioissa sekä kohdassa tarkoitetun yhteydenoton yhteystietona toimii Markus Porkka
+358 505439087
markus.porkka@lindos.fi

3. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus ja sen oikeusperuste

3.1 Henkilötietoja kerätään ja käsitellään ainoastaan alla lueteltuihin tarkoituksiin:

3.2 Tietojen käsittelyn oikeusperuste:

a) Käsittely on tarpeen asiakassuhteeseen liittyvien toimeksiantojen hoitamiseksi, Mikäli tietojen käsittely perustuu suostumukseen, Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa.

3.3 Säilytämme henkilötiedot niin kauan kuin asiakassuhteeseen liittyvien tehtävien hoitaminen sitä edellyttää.

4. Mitä tietoja käytämme:

Käytämme ja säilytämme seuraavia tietoja: henkilön nimi, sukupuoli, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät vastaavat tiedot.

5. Rekisteröidyn oikeudet

5.1 Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Rekisterinpitäjää poistamaan, muuttamaan tai korjaamaan mitä tahansa Rekisterinpitäjän käyttämää tai käsittelemää virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa. Rekisteröidyllä on myös mahdollisuus pyytää rajoittamaan tietojen käyttöä, pyytää niiden siirtoa järjestelmästä toiseen tai kieltää Rekisterinpitäjää käsittelemästä tietoja.

5.2 Edellä kohdassa 5.1 tarkoitetuissa yhteydenotoissa voi käyttää kohdassa 2.2 mainittuja yhteystietoja.

6. Henkilötietojen siirtäminen

6.1 Tietosuojalainsäädännön sallimissa puitteissa henkilötietoja voidaan siirtää edelleen työnantajan palveluntarjoajille, yhteistyötahoille, työterveyshuollon järjestäjälle ja muille vastaaville työnantajan toimintaan kiinteästi liittyville tahoille ja laillisten velvoitteiden täyttämiseksi.

6.2 Henkilötietoja voidaan siirtää edellä mainituissa tilanteissa voimassa olevan lainsäädännön puitteissa ja siten, että luovutuksista on laadittu sopimus varmistamaan, ettei henkilötietoja käsitellä muuhun kuin tarkoin määriteltyyn tarkoitukseen sekä noudattaen riittäviä varotoimia.

6.3 Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle ja säilyttää sen ulkopuolella. Mikäli henkilötietoja luovutetaan ETA:n ulkopuolelle, Rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä turvallisuudesta luovuttamalla tietoja sellaisiin maihin, joissa Euroopan komissio on katsonut tietojen suojauksen olevan riittävällä tasolla. Mikäli tietoja siirretään sellaiseen maahan, jonka tietosuoja ei ole komission mukaan riittävällä tasolla, Rekisterinpitäjä laatii tietoa vastaanottavan ei-ETA-yhteisön kanssa erillisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.

7. Henkilötietojen turvaaminen

Rekisterinpitäjä vakuuttaa ryhtyvänsä tarpeellisiin turvatoimiin suojatakseen henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttumiselta/muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta, väärinkäytöltä ym. Tietoja säilytetään teknisesti turvattuna. Lisäksi Rekisterinpitäjällä on sisäisiä turvatoimia, joilla varmistetaan, että ainoastaan rajattu määrä ja tietoja tarvitseva henkilöstö käsittelee henkilötietoja. Tietoja pääsevät käsittelemään vain valitut ja luotettavat henkilöt ja tietoja säilytetään salasanalla suojatussa järjestelmässä.

8. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Rekisterinpitäjä pitää tämän tietosuojaselosteen ajan tasalla. Rekisteröity voi tarkastaa kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen Rekisterinpitäjän verkkosivuilta.